Gwarancja wykonania kontraktu

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja dobrego wykonania zabezpiecza realizację kontraktu i jest skierowana do klientów, którzy działają w sektorze usług. Udzielana jest na zlecenie zarówno Głównego Wykonawcy, jak również Podwykonawcy. Beneficjentem natomiast będzie podmiot uprawniony do odebrania gwarancji finansowej, który wcześniej zlecił wykonanie danej pracy. Zgodnie z warunkami umowy, w ramach gwarancji znajdą się takie elementy jak wykonanie prac w podanym w kontrakcie terminie i zachowanie przez Wykonawcę ustalonych wcześniej parametrów.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu zabezpiecza głównie interesy Beneficjenta, gdyż pokrywa ona straty, które poniósł właśnie Beneficjent w wypadku nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania robót zapisanych w umowie. Suma gwarancyjna w tym przypadku będzie opiewać na kwotę zabezpieczenie widoczną w kontrakcie, a owe zabezpieczenie wynosić będzie do 10% procent wartości podpisanej umowy. Gwarancja aktywna jest w czasie od momentu podpisania przez Wykonawcę i Zleceniodawcę umowy aż po odbiór zakontraktowanej usługi.