Gwarancje finansowe – tel. 91 434 05 20

gwarancje ubezpieczenioweWszystkim naszym kontrahentom którzy startują w przetargach rekomendujemy korzystanie z ubezpieczeniowych gwarancji przetargowych. Umożliwiają one na uniknięcie wnoszenia wadium w gotówce lub godzenia się na potrącanie części należności z faktur w ramach zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu a następnie usunięcia wad i usterek.

Gwarancja finansowa zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty, na rzecz organizatora przetargu sumy odpowiadającej wysokości wniesionego wadium, w przypadku, gdyby wnioskodawca:

  • odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
  • nie wywiązał się z zobowiązań wynikających z warunków przetargu

Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy generalnej, która pozwoli nam określić przyznany zakres wartości czynnych gwarancji. Po zawarciu takiej umowy gwarancje finansowe wydawane są niemal od ręki w przeciągu paru godzin. Taki sposób prowadzenia działalności jes bardzo efektywny a jednocześnie podniesie Waszą płynność finansową.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja taka zabezpiecza prawidłową zgodną z postanowieniami umowy realizację kontraktu i obejmuje w zwłaszcza wykonanie kontraktu w określonym terminie oraz zachowanie i zabezpieczenie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych i ilościowych. Po zakończeniu prac obejmuje ona koszty usunięcia wad i usterek w zakresie podpisanej umowy na wykonane prace, w ramach  gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty sumy gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez wykonawcę kontraktu. Gwarancja taka pokrywa straty poniesione przez Beneficjenta na skutek niewywiązania się wykonawcy z postanowień podpisanej umowy oraz nieusunięcia  usunięcia wad i usterek które powstały już po zakończeniu kontraktu i odbiorze końcowym robót.

Gwarancja zapłaty czynszu

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu udzielana jest za podmiot który jest stroną umowy najmu i zobowiązany do złożenia zabezpieczenia czynszu z tytułu tej umowy w formie kaucji pieniężnej, beneficjentem takiej gwarancji jest zaś podmiot który jest uprawniony do żądania wniesienia na jego rzecz zabezpieczenia wierzytelności o zapłatę czynszu inaczej mówiąc wynajmujący.

Gwarancje ubezpieczeniowe tylko Etapia Ubezpieczenia

Adres ul. Opłotki 2
70-556 Szczecin
tel. 91 434 05 20