Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Ten rodzaj ubezpieczenia zawsze wymaga indywidualnej kalkulacji przez agenta ubezpieczeniowego i jest czasochłonne prosimy o wypełnienie formularza w zakładce kalkulator ubezpieczenia wspólnoty a ofertę prześlemy mailem. Proponujemy ofertę kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych w bardzo szerokim zakresie:

– kompleksowego ubezpieczenia lokali mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej i mieszkańców od ognia,
– ubezpieczenia części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
– ubezpieczenie całego majątku wspólnot mieszkaniowych od ognia  a także kradzieży  oraz rabunku,
– odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej,
– odpowiedzialność cywilna wspólnoty mieszkaniowej,
– ubezpieczenie OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej a także całej rady nadzorczej.

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń  członków wspólnoty  Szczecin oraz części wspólnej.

Zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huraganu, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu, sadzy, trzęsienia ziemi, powodzi, dewastacji, przepięcia, przeciążenia, aktów terroru oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.
Oraz dodatkowe klauzule:

– Klauzula leeway
– Klauzula ubezpieczenia ryzyka dewastacji
– Klauzula przepięcia.
– Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
– Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia wspólnoty

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku , aktów dewastacji, uszkodzenia szyb i gablot.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres ubezpieczenia na zasadzie All Risk – od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków wspólnoty
Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna deliktowa członków wspólnoty lub spółdzielni za szkodę wyrządzoną na osobie lub w mieniu będącą następstwem wypadku ubezpieczeniowego wyrządzoną poszkodowanemu czynem niedozwolonym, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wspólnoty, członków zarządu i rady nadzorczej

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną wspólnoty za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone poszkodowanemu na wskutek czynu zabronionego lub na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z tytułu prowadzonej działalności a także posiadanego mienia.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem nieszczęśliwych  wypadków, jakie miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Za szkodę uważa się zawinione, nieumyślne zachowanie ubezpieczonego, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu swoich obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa, albo postanowienia statutu spółdzielni lub wspólnoty, będące w zakresie umocowania ubezpieczonego, z zachowaniem obowiązujących w danym przypadku zasad reprezentacji.