OC organizatora imprez masowych

oc organizatora imprezTowarzystwa Ubezpieczeniowe  często podejmują się ubezpieczeniem imprez masowych Szczecin zakresem ubezpieczenia są objęte imprezy masowe w myśl ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 909), nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2179 z późn. zm.). Organizator takiej imprezy jest  zobowiązany  do przeprowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochronie przeciwpożarowej ale też przepisami prawa budowlanego oraz o dozorze technicznym. Zgodnie z ustawą organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest płatny, odpowiada za szkody obejmujące wartość zniszczonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu  trwania imprezy masowej.

OC organizatora imprez masowych w Szczecinie tel 793 20 40 60

Przedmiot ubezpieczenia

OC organizatora imprezy odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone uczestnikom odpłatnych imprez masowych które, powstały w następstwie zdarzeń w okresie ubezpieczenia, w związku z organizacja tych imprezy masowej.

Zakres ubezpieczenia

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania: uszkodzenie ciała,  rozstrój zdrowia czy też uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia..

W przypadku imprezy masowej, ubezpieczający obowiązany jest ponadto zachować środki bezpieczeństwa przewidziane w ustawie.