Agencji ubezpieczeniowych w Szczecinie mamy kilka ale tanie ubezpieczenia mają tylko jeden adres. Agencja Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje najtańsze ubezpieczenia w Szczecinie. U nas ubezpieczysz wszystko.

Kontakt

Etapia Ubezpieczenia

ul. Opłotki 2

70-556 Szczecin

Stare Miasto 

kontakt@etapia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8.00-17.00
Wtorek
8.00-17.00
Środa
8.00-17.00
Czwartek
8.00-17.00
Piątek
8.00-17.00

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym

Agent ubezpieczeniowy to zawód, który zarezerwowany jest dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, bądź też spółki prawa handlowego, która zawarła tak zwaną umowę agencyjną z którymś (bądź też kilkoma) z zakładów ubezpieczeń, będąc tym samym wprowadzona do rejestru agentów ubezpieczeniowych tworzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kandydat na agenta ubezpieczeniowego musi posiadać również co najmniej wyższe wykształcenie. Nie dopuszcza się również, aby agent ubezpieczeniowy był karany za przestępstwa umyślne. Są to niezwykle istotne wymogi, bez których dana osoba nie może ubiegać się o posadę agenta ubezpieczeniowego.

Rozpoczęcie kariery zawodowej jako agent ubezpieczeniowy, nie prowadząc wcześniej żadnej działalności gospodarczej, należy zacząć od takowej zarejestrowania. Aby to zrobić, konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) albo też do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy (w przypadku spółek).

Każdą działalność gospodarczą należy zarejestrować !

Ewidencja działalności gospodarczej to zadanie gminy, która jest właściwa dla danego miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Jest więc to ta gmina, w której dany przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Sprawami ewidencyjnymi zajmuje się wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wnioskodawca musi pamiętać, aby podczas składania swoich dokumentów, przedmiot jego działalności został podany jako „usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego: 67.20.Z – Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi”.

Od złożenia wniosku, organ ewidencyjny (wójt, burmistrz lub też prezydent miasta) ma 14 dni na to, aby wydać zaświadczenie dotyczące wpisu do ewidencji. Otrzymanie takiego zaświadczeniu pozwala przyszłemu agentowi ubezpieczeniowemu na podjęcie następnych kroków. Z takim wnioskiem należy udać się do wojewódzkiego urzędu statystycznego, który nada nam numer REGON. Później konieczne jest odwiedzenie takich miejsc jak ZUS, urząd skarbowy oraz bank, w celu założenia nowego konta. Jest to normalna ścieżka, przez którą musi przejść każdy przyszły agent ubezpieczeniowy, który chce zarejestrować swoją działalność gospodarczą.

Ktoś do współpracy pilnie poszukiwany !

Zarejestrowanie działalności gospodarczej pozwala na zgłoszenie się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego lub też tak zwanej multiagencji, które organizują dla danego towarzystwa sieć sprzedaży w celu przejścia odpowiedniego szkolenia oraz złożenia na umowie podpisu. Dużo korzystniejsze okazuje się zawarcie umowy z zakładem ubezpieczeniowym za pośrednictwem dużej multiagencji Etapia Ubezpieczenia Szczecin . Takie multiagencje mają nawiązają zwykle współpracę z licznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu kontrahent może mieć dostęp do wielu ofert (a tym samym większych możliwości) przeróżnych firm ubezpieczeniowych.

Nie bez znaczenia jest również fakt wielkości takich multiagencji, dzięki którym, będąc naprawdę poważnym partnerem biznesowym dla zakładów ubezpieczeniowych, mogą one proponować rzeczywiście sprzyjające warunki zawartej współpracy. Dobra multiagencja gwarantuje swoim agentom również cenną pomoc merytoryczną oraz fachową opiekę, co stanowi bez wątpienia ogromną zaletę wybrania właśnie takiego kontrahenta. To nadal nie koniec. Współpraca z multiagencją Etapia Ubezpieczenia Szczecin pozwala nam na centralizowanie swoich rozliczeń oraz wysyłania wniosków ubezpieczeniowych i pozostałych dokumentów w jedno miejsce, będąc dla przedsiębiorcy ogromną korzyścią finansową.

Agent zyskuje również inne korzyści finansowe. Multiagencja bierze na siebie, za agenta z którym rozpoczęła współpracę, dzięki czemu taki „świeży” agent nie musi na własną rękę kupować obowiązkowego ubezpieczenia OC (wykupienie takiego ubezpieczenia jest obowiązkiem każdego agenta, który zamierza nawiązać współpracę z kilkoma zakładami ubezpieczeniowymi. Warto dodać, że wykupienie pakietu ubezpieczenia OC to koszt około 2000 złoty, a nawiązanie współpracy z multiagencją Etapia pozwala na zaoszczędzenie tej kwoty.

Podczas zawierania umowy bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym należy spodziewać się najmniejszych limitów sprzedaży, określających minimalne wyniki, które jako agent jesteśmy zobowiązani osiągnąć w ciągu miesiąca. Nieosiągnięcie minimalnej sprzedaży może wiązać się z zerwaniem umowy. Nawiązanie współpracy z multiagencją nie narzuca na nas natomiast żadnych limitów- bez wątpienia jest to ogromny plus.

WAŻNE! Jedną z rzetelnych multiagencji, która zajmuje się organizowaniem sieci sprzedaży dla towarzystw ubezpieczeniowych, jest Etapia Ubezpieczenia Szczecin oferuje  agentom całkowite wsparcie, a także niezawodność i profesjonalizm w trakcie współpracy.

Jak wygląda szkolenie oraz egzamin?

Po wybraniu sposobu zawarcia umowy z określonym ubezpieczycielem, konieczne jest odbycie odpowiedniego szkolenia. Zazwyczaj udział w takich szkoleniach nie jest płatny. Rozróżnia się szkolenia podstawowe oraz uzupełniające.

Szkolenia podstawowe

Ten typ szkoleń adresowany jest do osób, które rozpoczynają karierę jako agent ubezpieczeniowy. Czas trwania takiego szkolenia to łącznie 152 godziny (należy dodać, że ilość godzin jest ściśle określony w treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2005 r.). Takie szkolenie służy agentowi do zdobycia ogólnych wiadomości dotyczących rynku ubezpieczeniowego. Przyszły agent wtajemnicza się również w prawne regulacje związane z działalnością ubezpieczeniową oraz pośrednictwem ubezpieczeniowym.
Na takich szkoleniach nie pomijane są również zagadnienia związane z ofertą produktową oraz inne, które wynikają już z samej specyfiki zakładu ubezpieczeń, będącego organizatorem szkolenia.

Szkolenia uzupełniające

To kolejny typ szkoleń, z których mogą skorzystać przyszli agenci ubezpieczeniowi. Szkolenia te adresowane są głównie dla tych osób, które mają za sobą odbyty kurs na poziomie podstawowym, jednak ich celem jest zawarcie umowy z kolejnym zakładem ubezpieczeniowym. Czas trwania szkolenia uzupełniającego jest zdecydowanie krótszy niż podstawowego i wynosi 48 godzin. Na szkoleniu poruszane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu ubezpieczeniowego, z którym będzie współpracował dany agent.

Finalizacją każdego szkoleniu jest egzamin pisemny, który ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test kończący szkolenie podstawowe to 100 pytań, natomiast egzamin po szkoleniu uzupełniających posiada ich o 60 mniej. Do zaliczenia egzaminu przyszły agent potrzebuje 66% wszystkich, możliwych do uzyskania, punktów. Niezaliczenie egzaminu nie skreśla kandydata na agenta całkowicie. Istnieje możliwość ponownego podejścia do egzaminu, bez potrzeby ponownego uczestnictwa. Test uznaje się za zaliczony jeśli kandydat na agenta uzyska co najmniej 66 % możliwych do zdobycia punktów. W przypadku mniejszej ilość trafnych odpowiedzi można ponownie przystąpić do egzaminu bez konieczności ponownego odbywania szkolenia.

Licencja agenta

Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu nie jest ostatnim krokiem, jaki musi wykonać kandydat na agenta ubezpieczeniowego. Czeka go jeszcze uzyskanie licencji. Wniosek o jej uzyskanie należy złożyć za pośrednictwem danego towarzystwa. Wśród wymaganych dokumentów, które przyszły agent musi złożyć, znajduje się między innymi świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenie potwierdzające niekaralność. Agent uzyskuje licencje po upływie około miesiąca. W tym momencie staje się pełnoprawnym agentem ubezpieczeniowym, mogącym prowadzić działalność i pozyskiwać klientów.