Ubezpieczenie domku letniskowego

tanie ubezpieczenie domu letniskowego

Ubezpieczenie domku letniskowego Szczecin – 6 haczyków, na które musisz uważać

Kwota 400-500 zł za roczne ubezpieczenie domku letniskowego to naprawdę niewiele, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż w zamian otrzymuje się zabezpieczenie na wypadek pożaru czy powodzi. Po udanym wypoczynku na swojej działce możesz spokojnie wrócić do domu nie martwiąc się o skutki zdewastowania Twojego ogrodowego mienia przez wandali lub wichurę. Niestety może się okazać, że przez brak wystarczającej ilości zabezpieczeń bądź ciągle odkładany na później remont, możesz nie otrzymasz odszkodowania, mimo iż składki są regularnie płacone. Sprawdź, zatem, na jakie haczyki firm ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu domku letniskowego powinieneś szczególnie zwrócić uwagę.

Oblicz ubezpieczenie domku letniskowego

 Nie każdy domek da się ubezpieczyć.

Przed dokonaniem zakupu polisy sprawdź, jak dany ubezpieczyciel definiuje domek letniskowy. Poniżej przedstawiamy definicję jednego z towarzystw:

domek letniskowy- zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym

oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Jednym z warunków, jakie stawia zakład ubezpieczeń, jest to, by ubezpieczany domek letniskowy był budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego. Znaczy to, iż powinien to być obiekt budowlany, który na stałe jest związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Dlatego też z ubezpieczeniem domku na palach, który nie ma żadnych fundamentów, mogą być problemy.

Ponadto w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach bądź dachach domku muszą być zamknięte w sposób taki, by uniemożliwić dostęp do wnętrza osobom trzecim bez użycia siły lub narzędzi. Wszystkie ściany, podłogi, stropy i dachy powinny być odpowiednio zamocowane i osadzone, tak by nie było możliwe ich zdemontowanie bez jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów. Okna, drzwi balkonowe lub drzwi tarasowe winny być umocowane, osadzone i zamknięte tak, by ich wyważenie i wyłamanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących realny dowód użycia siły lub narzędzia.

Musisz mieć wszystkie dokumenty.

W wielu zakładach ubezpieczeniowych szkody powstałe na skutek błędu konstrukcyjnego zaistniałego na etapie projektu lub wykonawstwa,bądź, jeżeli budynek został postawiony bez właściwego projektu wykonanego przez specjalistę, są wyłączone z odpowiedzialności. Towarzystwo nie zapłaci również za szkody spowodowane przez różnego rodzaju prace budowlane, które nie zostały zgłoszone odpowiednim organom. Brak obowiązkowych przeglądów technicznych oraz kontroli okresowych także nie upoważni do odebrania zadośćuczynienia od ubezpieczyciela.

Ważnym jest by przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz wykonywać wszelakich inwestycji oraz napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Niezwykle ważny jest jeszcze dobry stan dachów, prawidłowe zabezpieczenie ich otworów oraz konserwacja przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających.

Niedbalstwo nie wchodzi w grę.

Ubezpieczalnie w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia zawsze zaznaczają, iż wszelkiego rodzaju zdarzenia wynikające niedbalstwa ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonego zawsze są wyłączeniem odpowiedzialności. Ponadto zostawienie niezamkniętych na klucz drzwi, które zdecydowanie mogło ułatwić włamanie i kradzież lub zostawienie otwartego okna, przez które bez problemu napadał deszcz i doprowadził do zalania lokum, nie wchodzą w zakres ubezpieczenia. Wyłączenia dotyczą również wycinki drzew, które mogłoby upaść na dom letniskowy w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przez osoby je wycinające czy pęknięcie rur i wyposażenia instalacyjnego będące skutkiem nie utrzymywania właściwej temperatury.

 Za małe szkody nie ma odszkodowania.

Pobieżne czytanie lub w ogóle jego brak w przypadku ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) może doprowadzić do tego, że w przypadku niektórych Ubezpieczalni nie zwrócisz nawet uwagi na dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności, które tam występują. Jest to zazwyczaj franszyza integralna, innymi słowy kwota stanowiąca dolną granicę odpowiedzialności danego towarzystwa. Oznacza to, że poniżej ustalonej kwoty zakład ubezpieczeń nie odpowiada za powstałą szkodę. W jednym ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte szkody nieprzekraczające kwoty 300 zł, natomiast w innym 100 zł.

Ubezpieczenie od kradzieży na tak, lecz trzeba mieć dobre zamki.

Za opłatą dodatkowej składki można ubezpieczyć dom letniskowy od kradzieży z włamaniem i rozbojem. W przypadku ubezpieczenia takiego ryzyka towarzystwa zazwyczaj wymagają posiadanie minimum dwóch zamków, tak zwanych wielozastawkowych lub jednego wielopunktowego bądź też mechaniczno-elektronicznego. W niektórych propozycjach wystarczające jest posiadanie, jako zabezpieczenie domku, co najmniej dwóch kłódek. Poza zabezpieczeniem drzwi ubezpieczyciele wymagają niekiedy również zabezpieczenia okien poprzez zamontowanie krat, okiennic bądź żaluzji antywłamaniowych.

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności.

Są też takie sytuacje, za które większość zakładów ubezpieczeniowych odpowiedzialności ponosić nie będzie. Są to między innymi:

  • szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego bądź wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody powstałe w wyniku aktów terroru, zamieszek, wojny, strajków, trzęsień ziemi, działania energii jądrowej czy pola magnetycznego,
  • szkody wyrządzone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby mu bliskie będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.

Bądź, zatem ostrożny podczas wyboru ochrony ubezpieczeniowej Twojego domku letniskowego. Wybierz taki pakiet ochrony, który będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, a OWU czytaj uważnie i ze zrozumieniem Nie pozwól przyspieszać podjęcia decyzji niecierpliwiącemu się agentowi ubezpieczeniowemu.

Podsumowanie:

  1. Sprawdź, czy konstrukcja Twojego domku letniskowego Szczecin pozwala na objęcie go ubezpieczeniem.
  2. Pamiętaj, że powinno się stale dbać o stan techniczny domku oraz zbierać odpowiednie zezwolenia i dokumenty z wszystkich przeglądów i napraw.
  3. Rażące niedbalstwo zawsze jest wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela.
  4. Zawsze szukaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia franszyzy, która stanowi dolną granicę odpowiedzialności towarzystwa.
  5. Aby ubezpieczyć domek letniskowy lub altankę od kradzieży z włamaniem, musisz go najpierw dobrze przed tym zabezpieczyć.